Regulamentul internaţional      

    * Capitolul I   - Principiul fundamental
    * Capitolul II  - Secţiile naţionale
    * Capitolul III - Comitetul executiv internaţional
    * Capitolul IV- Biroul executiv permanent
    * Capitolul V - Alte reguli


        Capitolul I - Principiul fundamental

    Articolul 1 - Principiul fundamental
La baza Regulamentului Internaţional se află Articolul 20 din Statutul Internaţional.

 
        Capitolul II - Secţiile naţionale

    Articolul 2 - Membrii
1. Pentru a primi calitatea de membru trebuie să se îndeplinească următoarele condiţii:
      a) Membru de drept 
Fiecare secţie trebuie sa verifice dacă solicitanţii fac parte din poliţie şi cine poate fi acceptat ca membru. Tot fiecare are dreptul de a face diferenţa între ofiţeri şi angajaţii civili din poliţie. Condiţiile pentru a primi această calitate şi modificările survenite trebuie aduse la cunoştinţa PEB-ului. Ofiţerii active sau rezerviştii care nu sunt membri IPA şi care sunt rezidenţi în altă ţara pot fi acceptaţi ca membri doar dacă îndeplinesc condiţiile din acea ţară. Dacă sunt deja membri îşi pot păstra legitimaţia iniţială sau îşi pot face transferul la Secţia din noua ţară.
      b) Membrii Asociaţi Străini 
Ofiţerii de poliţie aflaţi într-o ţară care nu are secţie IPA pot fi acceptaţi ca membri de Secţiile existente având calitatea de membri asociaţi străini. În momentul înfiinţării unei secţii în ţara respectiva acest lucru nu mai este valabil.
      c) Membrii Extraordinari
2. Secţiile pot accepta ca membri extraordinari văduve sau văduvi. Membrii extraordinari vor beneficia de aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi membrii de drept. Oricum, o astfel de calitate nu le va acorda dreptul de a ocupa funcţii de conducere.

    Articolul 3 - Statutul
1. Statutele Secţiilor se înaintează PEB-ului în una din limbile oficiale în momentul în care au fost adoptate sau modificate.
2. Neconcordanţele dintre Statutele Naţionale şi cel Internaţional rezultate din legislaţia în vigoare (naţională) necesită verificarea de către IEC. Nu trebuie să contrazică principiile fundamentale din partea Statutului Internaţional.

    Articolul 4 - Administrarea şi structura
1. Secţiile se împart geografic în grupuri regionale (regiuni) dacă acest lucru favorizează membrii şi o administrare corespunzătoare.
2. Aceste regiuni trebuie să se rezume la zonele respective; nu sunt independente şi pot fi reprezentate doar de Comitetul Executiv Naţional la nivelul Asociaţiei.
3. Nici o secţie sau regiune nu trebuie să-şi creeze obligaţii sau asociaţia să devină membru al altei organizaţii fără consimţământul IEC-ului.
4. Membrii din alte ţări se pot adresa altor secţii doar prin intermediul secţiei lor.
5. Secţiile pot face case IPA , în conformitate cu Directiva pentru casele IPA.

    Articolul 5 - Suspendarea
1. O secţie poate fi suspendată de IEC:
      a) Pentru încălcarea Statutului Internaţional, a Regulamentului sau a Directivelor;
      b) Când circumstanţele externe împiedică o secţie să-şi îndeplinească activităţile statutare în viitorul apropiat, în special când legislaţia naţională stă în calea implementării principiilor fundamentale stabilite în partea A a Statutului Internaţional;
      c) Când Secţia nu şi-a plătit taxele internaţionale timp de doi ani si nu şi-a îndeplinit obligaţiile financiare dupa ce a fost înştiinţată în scris de Trezoreria Internaţională;
      d) Când secţia nu a înaintat către PEB rapoartele solicitate timp de doi ani;
      e) Când numărul de membri scade sub 50 (minim menţionat în Directiva pentru Fondarea şi Afilieea Secţiilor Naţionale)
      f) Când secţia solicită acest lucru. Nu este necesar să menţioneze de ce.
2. Potrivit recomandărilor PEB, IEC-ul trebuie să numească o secţie care să reprezinte interesele celei care a fost suspendate - dar fără drept de vot - şi care să încerce să anuleze suspendarea.
3. În circumstanţe excepţionale, PEB-ul poate impune suspendarea imediată a secţiei dacă situaţia contravene Părţii A a Statutului Internationl iar decizia nu poate fi amanata până la următoarea şedinţa a IEC-ului. În această situaţie PEB-ul trebuie să numească altă secţie pentru reprezentarea celei suspendate aşa cum se cere în IR, articolul 5.2.
4. Atunci când secţia este suspendată drepturile de vot se pierd; observatorii pot participa la Congresul IPA şi la Conferinţele IEC dar cheltuielile nu vor fi suportate de asociaţie.
5. Membrii secţiei suspendate trebuie să fie trataţi în continuare ca membri IPA de către celelalte secţii, să participe la evenimente, să se bucure de aceeaşi consideraţie chiar dacă legitimaţia de membru nu mai este valabilă.
6. Funcţiile internaţionale sau calitatea de membru al Comisiilor Internaţionale pe care le deţin membrii secţiei suspendate nu vor fi afectate.
7. Secţiile suspendate trebuie să primească în continuare informaţii, circulare atâta timp cât NEC-ul lor este încă operaţional.
8. Fiecare caz de suspendare trebuie revăzut la următoarea şedinţă a IEC-ului. Până în acest moment, secţia ce reprezintă interesele secţiei suspendate trebuie să prezinte un raport. Dacă motivul suspendării persistă IEC-ul poate extinde perioada de suspendare sau dizolva Secţia în conformitate cu IS, Articolul 9.
9. Doar IEC-ul este cel ce poate schimba decizia în ceea ce priveşte suspendarea.
10.Dacă suspendarea este anulată, IEC-ul, la recomandarea PEB-ului trebuie să impună plata datoriilor de către secţia suspendată.

    Articolul 6 - Protecţia insignelor
1. Însemnele IPA nu trebuie să fie utilizate în scopuri comerciale.
2. Secţiile pot autoriza regiunile şi membrii să folosească însemnele doar în conditiile menţionate mai sus. Când se foloseşte însemnul respectiv, simbolul acestuia trebuie expus corespunzător.
3. Orice modificare a insignelor pune în pericol dreptul de autor şi nu este permisă. Matriţele modelelor sunt păstrate de Secretarul General Internaţional.

    Articolul 7 - Legitimatiile de membru
1. Există două tipuri de legitimatii:
      a) Legitimaţia albastră pe care se lipesc timbrele anuale,
      b) Cardurile de membru, valabile un an. Fiecare secţie trebuie să decidă ce sistem va utiliza. 
2. Doar legitimaţiile standard de membru IPA valabile pentru anul în curs sunt dovada de membru al Asociaţiei.
3. Trezoreria internaţională are responsabilitatea de a tipări cartoanele albastre de membru IPA. Secţiile au datoria de a comanda cartoanele şi timbrele anuale de la Trezoreria Internaţională.
Trezoreria Internaţională are responsabilitatea de a furniza cartoanele pentru membri în format standard. Secţiile care le folosesc îşi asumă responsabilitatea printarii.
4. Legitimaţia de membru trebuie să conţină numele membrului, secţia, seria şi data înscrierii în IPA, în limba oficială. Pe cealaltă parte se vor tipări informaţiile cerute de secţie.
5.Legitimaţiile rămân în patrimoniul ţării respective.
6. Legitimaţiile de membru IPA care nu sunt valabile pentru anul în curs pot fi reţinute şi returnate secţiei care le-a emis dacă acest lucru a fost dovedit. În cazul secţiilor suspendate nu se aplică acest principiu (vedeţi articolul 5.5. din IR).

    Articolul 8 - Reprezentarea
1. Preşedintele naţional trebuie să reprezinte secţia în IEC ca delegat şi să aibă drept de vot la Congresele IPA şi la Conferinţele IEC.
2. Ca delegat IEC, un Preşedinte Naţional poate fi reprezentat la congresele IPA şi la conferinţele IEC în conformitate cu Articolul 10.4 din IR.

    Articolul 9 - Observatorii
Fiecare secţie poate trimite maxim doi observatori la Congresele IPA şi la conferinţele IEC, cărora să le deconteze cheltuielile.

 
        Capitolul III - Comitetul executiv internaţional

    Articolul 10 - Şedinţele
1. Delegatul fiecărei secţii, în condiţiile în care aceasta nu a fost suspendată, poate fi invitat să asiste la congresele IPA şi la Conferinţele IEC, cheltuielile fiind decontate de Asociaţie, confrom articolului 8 din IS.
2. Numele şi adresele delegatului şi observatorilor fiecărei secţii trebuie aduse la cunoştinţă Secretarului General Internaţional cu 90 de zile înaintea începerii Congresului IPA sau Conferinţei IEC.
3. Dacă acestea nu sunt comunicate cu 90 de zile înaintea începerii congresului IPA sau Conferinţei IEC, numărul persoanelor ce vor participava fi cel stipulat în Articolul 10.2 din IR. Numele şi adresele trebuie comunicate Secretarului General Internaţional înaintea începerii şedinţei.
4. Dacă delegatul nu este Preşedintele Naţional aşa cum se mentionează în Articolul 8 din IR, cererile sunt valabile doar dacă sunt semnate de Preşedintele şi Secretarul General al Secţiei.
5. Dacă o secţie doreşte să fie reprezentată de altă secţie la Congresul IPA sau la o Conferinţă IEC, sunt necesare notificari scrise în acest sens către Secretarul General Internaţional cu cel puţin 90 de zile înaintea începerii şedinţei. Alternativ, notificarea poate fi făcută în orice moment înainte de începerea şedinţei dacă secţia reprezentată a fost deja înregistrată pentru a participa, conform articolului 10.2 din IR. În orice caz, notificarea este valabilă doar dacă a fost completată pe un formular corespunzător şi semnată de preşedintele şi de secretarul general al secţiei. Formularul trebuie să conţină consimţământul scris al preşedintelui secţiei ce trebuie să acţioneze ca delegat.
Delegaţiile sunt valabile în cazul voturilor şi alegerilor din cadrul Congreselor şi Conferinţelor IEC şi nu pot fi restricţionate. Fiecare delegat poate reprezenta maxim o altă secţie.
6. Dacă circumstanţe neprevăzute împiedică delegatul înregistrat să participe, cel care îi ţine locul ( de la aceeaşi secţie) trebuie să anunţe PEB-ul printr-o scrisoare semnată de preşedintele secţiei care să confirme numirea ca delegat, înaintea începerii şedinţei.
7. Toate notificarile trebuie trimise prin fax. Notificarile ce nu necesită semnături pot fi trimise şi prin e-mail ( doar notificarile din articolele 10.2 şi 10.3 din IR). Când se foloseşte poşta, secţiile au nevoie de aprobare.

    Articolul 11 - Pierderea drepturilor de vot
Delegaţii care nu au fost înregistraţi conform Articolului 10 din IR şi delegaţii secţiilor ce nu au plătit taxa internaţională aşa cum se mentionează în articolul 15.3 din IS nu au drept de vot pe durata conferinţei. În plus, cheltuielile de cazare şi transport pe durata conferinţei nu vor fi decontate.

    Articolul 12 - Agenda
1. Agenda poate include doar moţiuni care au fost înaintate în scris Secretarului General International cu cel puţin 90 de zile înaintea începerii şedinţei. Moţiunile trebuie justificate iar punctele de discuţie explicate. Este necesară detalierea implicaţiilor financiare.
2. Moţiunile pentru modificarea Statutului Internaţional trebuie înaintate în scris Secretarului General Internaţional cu cel puţin şase luni înaintea începerii congresului IPA.
3. Moţiunile pentru modificarea Regulamentului Internaţional şi Directivelor trebuie înaintate în scris Secretarului General Internaţional cu cel puţin patru înaintea Congresului IPA sau Conferinţei IEC.
4. Agenda trebuie să conţină rapoarte de la:
      - Secretarul General Internaţional
      - Trezorierul Internaţional
      - Auditorii Interni
      - Comisiile Internaţionale şi,
      - Secţii, aşa cum se mentionează în Articolul 5.8 din IR.
Aceste rapoarte trebuie să ajungă la Secretarul General Internaţional cu 90 de zile înaintea începerii şedinţei.
5. Moţiunile pentru afilierea noii secţii la PEB trebuie să fie specificate individual după ultimul articol al agendei, înainte de "Alte probleme".
6. 45 de zile înaintea începerii Congresului IPA sau Conferinţei IEC secretarul general internaţional trebuie să trimită tuturor secţiilor înregistrate următoarele documente şi informaţii în limba oficială cerută:
      - agenda
      - lista candidaţilor la PEB şi Auditorii Interni
      - moţiunile
      - rapoartele, în conformitate cu Articolul 12.4 din IR
      - lista delegaţilor
      - lista observatorilor şi,
      - numele delegaţilor după cum se mentionează în articolul 10.5 din IR.
7. Agenda trebuie studiată de delegaţi la inceputul şedinţei.

    Articolul 13 - Preşedintele
Preşedintele Internaţional sau, în absenţa lui, reprezentantul, trebuie să prezide Congresele IPA şi Conferinţele IEC.

    Articolul 14 - Desfăşurarea Întâlnirilor
Procedura la Congresele IPA şi Conferinţele IEC trebuie să respecte Directiva pentru Desfăşurarea Întrunirilor

 
        Capitolul IV - Biroul executiv permanent

    Articolul 15 - Alegerile
1. Persoanele care candidează la funcţii în PEB trebuie aduse la cunoştinţa Secretarului General Internaţional cu 90 de zile înaintea începerii Congresului IPA. După expirarea acestui termen nu mai sunt permise notificarile pentru PEB decât dacă până în acel moment nu există nici un candidat iar numirile pentru o astfel de poziţie pot fi propuse de IEC. Candidaţii nu pot fi numiţi sau aleşi fără consimţământul lor.
2. Alegerile pot fi conduse de un delegat sau fost membru al PEB ce trebuie numit de participanţi din rândul lor. Acesta are dreptul de a alege câteva persoane care să-l ajute în numărarea voturilor. Ofiţerul ce coordonează alegerile şi ajutoarele lui nu pot fi nominalizaţi pentru a candida şi nu trebuie să facă parte din aceeaşi secţie ca cei nominalizaţi.
3. Alegerile la nivelul PEB-ului respectă o anumită ordine:
      - Preşedinte Internaţional
      - Primul vicepreşedinte Internaţional
      - Al doilea vicepreşedinte internaţional
      - Secretarul general internaţional
      - Asistentul secretarului general internaţional
      - Trezorier internaţional
      - Asistentul treorierului internaţional
4. Voturile trebuie să fie secrete. Buletinele de vot sunt distribuite delegaţilor pentru fiecare rundă de votare. Buletinele de vot sunt păstrate un an de la data alegerilor. Dacă un candidat este numit pentru o anumită poziţie se votează prin ridicare de mâini.
5. Candidatul ce obţine mai mult de jumătate din voturi poate fi considerat ales. Dacă sunt mai mulţi candidaţi şi nici unul nu obţine acest procentaj, primii doi ca număr de voturi vor fi supuşi din nou la vot.

    Articolul 16 - Consilierul
Când se alege un nou preşedinte internaţional, fostul poate fi numit consilier de către IEC sau PEB până la sfârşitul următoarei conferinţe IEC. Consilierul nu are drept de vot.

    Articolul 17 - Auditorii interni
1. Se vor alege doi auditori interni la congresul IPA. La aceste alegeri se vor respecta procedurile din IR, articolele 15.1, 15.4, 15.5.
2. Ei au datoria de a examina corectitudinea veniturilor şi cheltuielilor trezoreriei internaţionale şi de a dovedi că aceste bilanţuri respectă Statutul Internaţional, Regulile şi deciziile IEC şi PEB. Ei trebuie să transmită un raport scris la IEC şi la fiecare congres IPA şi conferinţa IEC.

    Articolul 18 - Preşedintele şi suplinitorii
1. PEB-ul trebuie să se reunească cel puţin o dată pe an pentru a analiza modul în care este administrată asociaţia. Între întâlniri trebuie să se păstreze legătura prin corespondenţă sau prin orice altă modalitate.
2. Preşedintele internaţional trebuie să prezide întâlnirile PEB şi să aibă votul decisiv în eventualitatea unei egalităţi.
3. Problema suplinitorilor poate fi rezolvată după cum urmează:
      - preşedintele internaţional poate fi înlocuit de vicepreşedinţii internaţionali în ordinea ierarhiei;
      - secretarul general internaţional şi trezorierul internaţional de delegaţi.
Dacă un post rămâne vacant, va fi ocupat de suplinitor până când perioada expiră.

    Articolul 19 - Centrul Administrativ Internaţional
1. PEB –ul trebuie sa aiba un Centru Administrativ International (IAC).
2. IAC – ul trebuie sa fie controlat de secretarul general international si sa faciliteze lucrarile asociatiei.
3. PEB – ul trebuie sa negocieze contractele de inchiriere, de angajare, chiria.
4. Raportul secretarului general international (articolul 12.4 din IR) trebuie sa informeze IEC-ul despre lucrarile efectuate de IAC.

 
        Capitolul V - Alte reguli

    Articolul 20 - Îndatoririle (Obligaţiile)
PEB-ul, secţiile şi regiunile au dreptul de a semna contracte şi înţelegeri cu altă organizaţie sau firmă dacă acestea nu controlează sau influenţează IPA.

    Articolul 21 - Probleme interne
1. Rapoartele şi procesele verbale ce sunt considerate interne aşa cum se mentionează în articolul 18.2 din IS trebuie marcate cu "intern" pe fiecare pagină iar la sfârşit trebuie să se mentioneze decizia prin care au primit această calitate. Trebuie ataşată şi lista celor autorizate.
2. Statutul rapoartelor şi proceselor verbale trebuie stabilit de PEB, cu excepţia rapoartelor înaintate IEC-ului care are putere de decizie asupra lor.
3. Statutul (documentelor) stabilit de secţii sau de regiuni trebuie respectat de toţi membrii asociaţiei.
4. Statutul limitat al documentelor trebuie folosit doar în cazul în care publicarea poate prejudicia asociaţia.

    Articolul 22 - Modificarea regulilor şi directivelor
1. Modificarea regulamentului şi directivelor se poate face doar la congresul IPA sau la conferinţa IEC cu două treimi din voturile secţiilor prezente sau reprezentate la întâlnire.
2. Orice amendament trebuie să între în vigoare imediat după terminarea congresului IPA sau conferinţei IEC.
3. În momentul în care o moţiune de corectare a regulamentului a fost stabilită înaintea congresului IPA sau conferinţei IEC nu mai poate fi discutată timp de trei ani, excepţie cazul în care contrazice alt articol din statutul internaţional sau regulament.
4. Toate problemele de interpretare apărute în contextul regulamentului sau directivelor trebuie clarificate provizoriu de PEB până la decizia finală a IEC-ului.

    Articolul 23 - Intrarea în vigoare (aplicarea)
Acest regulament internaţional a fost adoptat la Ljubljana, Slovenia, la cel de al XVIII-lea Congres IPA şi a intrat în vigoare la data de 22 septembrie 2006.

 
Arthur Trop